Személyes eszközök
Keresés

 

A InfoWiki wikiből

Szakdolgozatok jövője
KezdőlapSzakdolgozatok


Tartalomjegyzék

Hírek

 • Munkabizottság: Radványi Tibor, Király Roland, Geda Gábor, Hernyák Zoltán
 • Ülésezünk 20.-án, a záróvizsgáztatás után.

Szakdolgozatok

A Szakdolgozatok jövője témában ide gyűjtök be minden ötletet, javaslatot. A javaslatokat e-mailben lehet hozzam beküldeni (vagy ide beirni direkt módon), az e-mail cimem hz_@_aries_ektf_hu.

Felmerülő problémák (egységesítést, újragondolást igényelnek):

 • szakdolgozati témakörök
 • témavezető és téma választása a diákok részéről
 • a szakdolgozat kidolgozási idejének (2 félév) tartalma
 • szakdolgozatok formai követelménye
 • szakdolgozatvédés módja
 • értékelési szempontok

Formai követelmények

Aktuális javaslat: a szakdolgozatokat word és latex rendszerekben lehet elkészíteni. A tanszékek elkészítenek egy formai leírást példával, és egy tartalmi javaslatot is. Ezeket a hallgatók felé publikussá teszik. Bármilyen szövegformázó rendszerrel is készül a szakdolgozat, a végeredménynek egyeznie kell a kiadott formai leírással.

A formai követelményeket (fedőlap, belső lap, tartalomjegyzék, felhasznált irodalom, ábrajegyzék, stb) egy külön munkabizottság kell hogy összeállítsa.

Ugyanezen bizottság kell összeállítsa a tartalmi követelményeket is (ábrák és egyéb függelékek nélkül legyen meg a 25 oldal, az ábrák milyen arányban szerepelhetnek a lapokon (ill külön ábrajegyzék formájában kerüljön be), milyen nyilatkozatok kerüljenek be (jelölt nyilatkozata az önálló munkáról, témavezető nyilatkozata az elfogadásról, stb)).

Témakörök

Aktuális javaslat: a szakdolgozati témaköröket az oktatók kutatási témáiból kell kiírni elsősorban, illetve indokolt esetben egyéb témaköröket is meg lehet jelölni. A jelölt elsősorban a kiadott témákból kell válasszon, de kérheti a témavezetőt egyéb téma vezetésének elvállalására is. Amennyiben a leendő témavezető ezt elfogadhatónak tartja, a jelöltnek írásban kell indokolnia az eltérő témaválasztását. Az indoklást, és a téma elfogadását tanszéki értekezlet dönti el, ahol nyilvános vita keretein belül kell elfogadni vagy elutasítani, hogy a jelölt az adott témából szakdolgozhat-e vagy sem.

---

Jelenlegi állapot: nincs konszenzus a témák választhatósága és nehézségei között. Elég nagy a szabadság a hallgatók részéről, mindenki tud magának találni olyan témát, amelyet kis fájdalommal szakdolgozattá alakíthat.

Javaslat (korábbi): a szakdolgozati témák körét az oktatók kutatási témáiból kelljen választani, mindenképpen a kutatási témájába illeszthető valamely tevékenységet kell szakdolgozatként elkészíteni. Legyen ez bármilyen kis epszilonnyi munka is. Ez által rákényszeríteni a tudományos munkában, kutatásban való részvételre a diákokat.

Problémák:

 • fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy valaki ettől eltérően mégiscsak valamely más témában szakdolgozzon (pl. külső projraktben való részvétel miatt ő már más módon beleásta magát egy részterületbe, és nem kívánjuk ezeket az eredményeit eldobni). Javaslat: kellő indoklással a tanszékvezetők egyedi elbírálással ezt engedélyezhessék.

Témaválasztás

Javaslat: a témaválasztás során egy A4-es méretű lapra 10-20 mondatban a választott témakört részletezze a hallgató, melyet három példányban kell aláíratnia a leendő témavezetővel, illetve a szakfelelős tanszékvezetővel. Egyik példány a tanszéken, második példány a témavezetőnél, harmadik példány a diáknál marad. Ezen kívül elektronikusan is be kell adni, mely felkerülhet a tanszéki honlapra.

Felmerülő javaslat: a szakdolgozati témákat a NEPTUN-ban is látni kellene. Ennek hiányában esetleg egy weblapot kell/lehet ennek kezelésére fejlesztni, ahol a témákat, jelölteket, témavezetőket lehet látni, keresni, stb. Az elektronikusan beadott témavázlatokat is lehetne itt publikálni.

---

Jelenlegi állapot: a témaválasztás során csak témamegjelölést (még csak nem is címet) kell egy fecni-szerű papírra rávezetni, melyet a TO tárol.


Problémák: a témavázlat elkészítése feltételezi, hogy a jelölt a választott témát átgondolja, elképzelje az általa megoldandó problémát, annak menetét. Ez eleve feltételezi a témavezetővel történő akár többszöri konzultációt. Ezt megelőzően a jelöltnek ismernie kell a kutatási területet, ahol ő tud magának részfeladatot felvállalni.

Első féléves teljesítmény

Aktuális javaslat: az első féléves teljesítményt a félév végén nyilvánosan tartott bemutató-n kell a szakdolgozónak igazolnia. Ez ügyben 2 párhuzamosan működő bizottság alakul a tanszék oktatóiból, 2 előadóteremben a jelöltek 15 percben pp bemutató keretein belül ismertetik a féléves eredményeiket. A bemutató nyilvános a diákok felé is (és kell is hogy az aktuális szakdolgozók egymás munkáját megtekinthessék, illetve a témát még nem választottak is megtekinthessék a bemutatókat).

A bemutató alapján a bizottság javasolja vagy nem javasolja a féléves teljesítmény leigazolását.

Amennyiben valaki személyesen nem tud megjelenni ezen a bemutatón megfelelő indok ellenében, a bemutatóját vagy külön időpontban kell megtartsa, vagy írásban kell azt leadnia. Ez esetben is oktatókból álló bizottság dönt a féléves teljesítmény értékeléséről.

Felmerült, hogy az első féléves szakdolgozati munkához kredites tantárgyat rendeljünk, és ne csak aláírást kaphasson a hallgató, hanem jegyet is. Jelenleg érvényben lévő TO szabályzat szerint azonban a hallgató jogosult az abszolutórium után is elkezdeni a szakdolgozati tevékenységét, mely esetben a kredites tárgy és jegy kezelése egyelőre nem megoldott. Ugyanakkor a jegy megajánlása fontos lépés, és ettől függetlenül is adminisztrálható és kezelhető. Az első félév végi érdemjegyet figyelmbe kell venni a szakdolgozati védés jegyének kalkulálásakor.

---

Jelenlegi állapot: a szakdolgozás két féléves tevékenység, melynek minden félévét külön-külön le kell igazolni aláírással. Gyakorlatban ezt megteheti a témavezető a szakdolgozat védésekor is, mivel ezt a TO eddig nem ellenőrízte szigorúan. E miatt a diákok egy része az első félévben lényegében nem csinált semmit, mivel téttel nem járt.

Javaslat (korábbi): az első félév végén külön le kelljen igazolni a szakdolgozati tevékenységet az indexben, és ezt a TO ellenőrízze. Hiányában ne fogadja el ezt a féléves szakdolgozati teljesítményt, e miatt a jelöltnek eljárási díjat kelljen fizetnie, és újabb szakdolgozati témát kelljen választania (ami lehet ugyanaz mint korábban). A leigazoláshoz a jelöltnek a témájához illő megfelelő mennyiségű munkát kell elvégezni, és 5-8 oldalnyi írott anyagot is fel kell mutatni nyomtatva. Ez lehet a készülő szakdolgozat néhány oldala, illetve az eddig elkészült tevékenységének naplószerű leírása, munkaterv, stb. Ezt a 8-10 oldalnyi anyagot a témavezető aláírásával, dátummal ellátva a tanszéken le kell adni. Leadását a tanszékvezetők ellenőrízhetik.

Javaslat - GG: az első félév végén is prezentációt kelljen tartani a féléves munkáról.

Második féléves teljesítmény

A második féléves teljesítmény végét egyértelműen a leadott szakdolgozat zárja.

Szakdolgozatvédés

Aktuális javaslat: a szakdolgozatok védése az első félév végi bemutatóhoz teljesen hasonlóan történjen, két párhuzamos bizottság vezényletével. Így minden szakdolgozatot 4-5 oktató tud véleményezni. A védés végső jegyének eldöntése során azonban a témavezető és az opponens szava dönt továbbra is.

A témavezető javasolt érdemjegye (amit a védés előtt kell publikálnia) két részből álljon: az első félév végi bemutató érdemjegye, és a leadott szakdolgozat értékelése alapján.

Jelenlegi állapot: a szakdolgozatvédés módja, tartalma változó formailag és tartalmilag.

Javaslat: a védés során a szakdolgozó rövid prezentáció formájában mutassa be a témájának előzményeit (alapjait), az általa elvégzett munkát, tevékenységet. Ez legyen nyilvánosabb a jelenlegi módnál, pl a nagyelőadóban a kollégák és a többi diák jelenlétében történjen meg. Ha ez túl sok időt venne el, akkor egy kisebb előadóteremben történjen, egy időben több szakdolgozatvédés menjen párhuzamos rendszerben. Ez időben a jelöltek is vegyenek részt egymás védésén, valamint a többi évfolyam diákjai is legyenek jelen, és nézzék ezt meg. Az értékelés aztán zárt körű módon történhet. Eredményhirdetés legyen ünnepélyes keretek közötti. Esetleg a témavezetők tehetnek javaslatot, mely szakdolgozatokat kelljen plenáris módon a nagyelőadóban védeni (jól sikerült munkák), és melyeket kisebb körben kisebb előadóban.

Témaválasztás

A fentiek alapján a diákoknak már elég korán el kell kezdeni a lehetséges szakdolgozati témák felől érdeklődni a témavezetőknél. Ennek lehetséges módjai:

 • a jelenlegi TDK kurzusok
 • a témavezetők által heti, kétheti rendszerességgel tartott a saját kutatási csoportjaikkal tartott ülések
 • korábban elkészült szakdolgozatok
 • a kutatási csoport által megjelentetett cikkek, publikációk, szakdolgozatvédések prezentációi, stb

Előnyök

 • nem kell a diákokat a tudományos kutatásokban erővel és igéretekkel belekényszeríteni
 • a kutatók kénytelenek kutatási csoportokat alakítani, azok tevékenységét vezetni
 • a szakdolgozatok igényesebbek, jobban egymáshoz hasonlíthatóak lesznek
 • kevésbé fog a TDK-zás plusz terhet jelenteni
 • a szakdolgozati munkában nagyobb publicitást és méltóságot kölcsönzünk
A lap eredeti címe: „http://wiki.ektf.hu/wiki/Vita:Szakdoga
Nézetek
nincs sb_100.28.0.143 cikk